НОВОСТИ: Объявлениa

Nominacja Prezesa Zarządu Mirosława Smulczyńskiego do tytułu Osobowość Roku 2022

Z satysfakcją informujemy o nominacji Prezesa Zarządu Mirosława Smulczyńskiego do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii „Biznes” przez Kapitułę Kuriera Lubelskiego.
Plebiscyt trwa do 22.02.2023r., w czasie którego można głosować na kandydaturę Prezesa.

SMS o treści LBZ.52 na numer 7303
więcej informacji

CL EUROPORT MALASZEWICZE – nowy członek METRANS Group

Jako METRANS Group jesteśmy szczęśliwi i dumni mogąc poinformować, że mamy nowego członka rodziny.

Operator terminalowy CL Europort Sp. z. o. o. należy od teraz do sieci METRANS.

Terminal jest strategicznie zlokalizowany w 2-gim Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, na przejściu granicznym Brest – Malaszewicze. Dzięki swojej localizacji, CL Europort staje się kolejnym HUB TERMINALEM w sieci METRANS - HUBem dla nowego Jedwabnego Szlaku, a także punktem na skrzyżowaniu torów o dwóch ważnych szerokościach 1435mm i 1525mm.

Wieloletnia współpraca METRANS z CL Europort sięga czasów, gdy rozpoczęła się nasza działalność w Polsce. CL Europort będzie nadal obsługiwać wszystkich dotychczasowych klientów, a dzięki wartości dodanej jaką stanowi system informatyczny METRANS i dodatkowym połączeniom do sieci METRANS i poza nią, ponownie możemy potwierdzić, że koncepcja HUB w przypadku CL Europort jest realnie funkcjonującą koncepcją. Nowa rodzaj relacji z CL Europortem daje nam bardzo dobrą okazję do uczenia się od siebie nawzajem oraz rozwijania efektu synergii dla naszych klientów.

Dziś chcielibyśmy również poinformować, że spółką będą zarządzać dwaj dyrektorzy zarządzający:

Pan Mirosław SMULCZYŃSKI reprezentuje firmę od 2017 roku jako Dyrektor Zarządzający i dołączy do rodziny METRANS będąc odpowiedzialnym za działalność operacyjną, inwestycje i reprezentację lokalną. Bardzo się cieszymy, że możemy skorzystać z doświadczenia Pana Smulczyńskiego, a także z doświadczeń zespołu Europortu.

Pan Martin KOUBEK dołączył do METRANS w 2018 roku i praktycznie od podstaw utworzył biuro Jedwabnego Szlak. Również w tym nowym przejęciu będzie odpowiedzialny za działania sprzedażowe i sprawy korporacyjne.
CL EUROPORT MALASZEWICZE – new member of the METRANS Group

We as METRANS Group are happy and proud to announce that we have a new family member.

The terminal operator CL Europort Sp. Z. o. o. belongs from now on into the METRANS network.

The terminal is strategically located on the 2nd Pan – European Transport Corridor, on the border cross Brest – Malaszewicze. With it´s location the CL Europort becomes a next HUB TERMINAL in the METRANS network, the HUB for the new Silk Road and also being a possible crossing point between the two important transport gauges, the 1435 mm and 1520 mm.

We as METRANS have had a long year’s cooperation with CL Europort, dated in to the times when our activities in Poland started. CL Europort will continue to serve all clients and with the add value of METRANS IT system and the additional connections to the METRANS network, but also beyond we do see again that the HUB concept is a workable concept. The new relationship brings us a very good opportunity to learn from each other, to develop further synergies for our clients.

Today we would like also present that the company will be managed by two managing directors:

Mr. Miroslaw SMULCZYNSKI is representing the company since 2017 as an MD and will also in the future join forces with the METRANS family and being responsible for operation, investments and local representation. We are very happy to have the possibility to use the experience of Mr. Smulczynski and also the experiences of the Europort´s team.

Mr. Martin KOUBEK joined METRANS in the year 2018 and established basically the Silk Road department from the first day and with this new acquisition he will be responsible also for sales activities and corporate affairs.CL EUROPORT 马拉舍维奇 – 梅特朗集团的新成员

梅特朗集团 (METRANS)很高兴和自豪的宣布,我们添加了一位新的家庭成员。

场站运营公司 CL Europort Sp. Z. o. o. 从现在起属于梅特朗铁路网的一员。
该场站处于第二条泛欧运输通道的战略点上,位于布雷斯特 - 马拉舍维奇边境交界处。凭借其地理位置CL Europort 成为梅特朗铁路网中的下一个枢纽站,新丝绸之路的中心站以及两种运输轨距,1435 毫米和 1520 毫米轨距的交集点。

作为梅特朗集团我们与 CL Europort 已进行了长达多年的合作,可追溯到我们在波兰开拓业务的时期。CL Europort 将继续为所有客户提供服务,该场站将使用梅特朗信息系统以及会有更多的线路接驳到铁路网中。除此之外,我们再次看到将该场站作为枢纽中心是一个可行的概念。新的合作关系为我们提供了一个很好的互相学习机会,为我们的客户进一步强化协同效应。

该公司将由两名常务董事管理, 以下是他们的简介:

米罗斯瓦夫∙斯穆尔琴斯基先生 (Miroslaw SMULCZYNSKI) 自 2017 年起担任公司总经理,未来还将与 梅特朗集团旗下其他成员联手合作,负责运营、投资和在当地对外代表公司处理事务。我们很高兴有机会可借用斯穆尔琴斯基先生以及 Europort 团队的经验。

马丁∙库贝克先生(Martin KOUBEK) 于 2018 年加入梅特朗,入职后第一天基本上建立了丝绸之路部门。此外,通过这次的收购,他将负责销售业务以及公司事务。


08.03.2021 - Plan połączenia Spółek Europort oraz UTS Expert

Plan połączenia Spółek Europort oraz UTS Expert 08.03.2021


07.01.2021 - Plan połączenia Spółek Europort oraz UTS Expert

Plan połączenia Spółek Europort oraz UTS Expert 07.01.2021


2020-11-02 ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o złożenie oferty na Budowę toru o prześwicie 1435mm Nr 790N wraz z usunięciem kolizji w Małaszewiczach Dużych gm. Terespol na terminalu przeładunkowym Europort w Małaszewiczach Dużych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym

Załącznik: Zmiana - Zapytania ofertowego

Załącznik: Zapytanie ofertowe

Załącznik: Formularz ofertowy

Załącznik: Przedmiar robót

Załącznik: Dokumentacja budowlana


2020-05-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o złożenie oferty na wykonanie Utwardzenia powierzchni gruntu z odwodnieniem na części działki nr 1208/1 w Małaszewiczach Dużych gm. Terespol na terminalu przeładunkowym Europort w Małaszewiczach Dużych

Załącznik: Zapytanie ofertowe

Załącznik: Formularz ofertowy

Załącznik: Projekt budowlany kanalizacji deszczowej + przedmiar robót

Załącznik: Projekt budowlany utwardzenia powierzchni gruntu + przedmiar robót


2020-03-16 INFORMACJA DOT. POSTĘPOWANIA

"Informacja dot. postępowania"