PROJEKTY UNIJNE: O projekcie

O projekcie

5 listopada 2015 r. został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „BUDOWA TERMINALA EUROPORT w Małaszewiczach” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.4. Rozwój transportu intermodalnego.
Aneks dotyczy głównie uwolnienia oszczędności powstałych w wyniku realizacji projektu
Wartość całkowita projektu pn. „BUDOWA TERMINALA EUROPORT w Małaszewiczach” zawarta w podpisanym aneksie do umowy to 65 918 813,00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 21 371 733,68 PLN.26 marca 2015 r. został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „BUDOWA TERMINALA EUROPORT w Małaszewiczach” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.4. Rozwój transportu intermodalnego.
Aneks dotyczy głównie wydłużenia realizacji umowy do końca 2015 roku i zmiany zakresu przedmiotowego projektu.
Mając na uwadze aktualne zapotrzebowanie rynku na określone usługi , wyłączona z zakresu projektu została budowa hali magazynowej, która wybudowana zostanie w późniejszym okresie.
W ramach projektu zakupiony zostanie samojezdny wóz wysięgnikowy do przeładunku kontenerów typu reachstacker.
Wartość całkowita projektu pn. „BUDOWA TERMINALA EUROPORT w Małaszewiczach” zawarta w podpisanym aneksie do umowy to 69 799 377,63 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 22 575 377,39 PLN.Projekt pn. „BUDOWA TERMINALA EUROPORT w Małaszewiczach” realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.4. Rozwój transportu intermodalnego.

O Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce (zgodnie z wersją POIiŚ 3.0 z 21 grudnia 2011 r.).
W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obecny kształt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,4 mld euro.
Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:
• transport – 19,6 mld euro
• środowisko – 5,1 mld euro
• energetyka – 1,7 mld euro
• szkolnictwo wyższe – 586,5 mln euro
• kultura – 533,6 mln euro
• zdrowie – 395,5 mln euro

Więcej informacji na stronie www.pois.gov.pl

Wartość całkowita projektu pn. „BUDOWA TERMINALA EUROPORT w Małaszewiczach” zawarta w podpisanej umowie to 76.409.594,15 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 22.949.129,41 PLN.

Cel projektu: celem projektu jest zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków poprzez budowę terminala w Małaszewiczach Dużych gm. Terespol w powiecie bialskim.
Cele projektu są zgodne z celami określonymi w § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, ponieważ otrzymana pomoc przyczyni się do wspierania rozwoju gospodarczego kraju, tworzenia zrównoważonego gałęziowo systemu transportowego przez rozwój łańcuchów transportowych wykorzystujących transport kolejowy oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko naturalne.

Zakres przedmiotowy projektu: przedmiotem projektu jest budowa Terminala EUROPORT w Małaszewiczach Dużych gm. Terespol.

Głównymi elementami terminalu będą:
1. punkt przeładunkowy wraz z polami składowymi kontenerów z zainstalowaną torową suwnicą kontenerową,
2. stanowiska odstawcze dla naczep siodłowych oraz nadwozi wymiennych przeładowywanych na punkcie kontenerowym ze specjalnych wagonów kolejowych,
3. magazyn wysokiego składowania z torami N i S przyrampowymi oraz plac manipulacyjno – ładunkowy dla jednostek drogowych podstawianych pod czynności ładunkowe do doków w ścianie bocznej magazynu,
4. waga samochodowa,
5. obiekty zaplecza administracyjno – socjalnego, dyspozytorni.

W ramach realizacji projektu pn. „BUDOWA TERMINALA EUROPORT W Małaszewiczach” uwzględniono koszty infrastruktury wykorzystywanej wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego jak również zakup systemów informatycznych, maszyn i urządzeń niezbędnych do przeładunku kontenerów.

Prace budowlane na terenie Terminala EUROPORT w Małaszewiczach trwają od marca 2011 roku. Ich zakończenie zaplanowano do końca 2014 r.

Wszystkie aktualne informacje wraz ze zdjęciami z przebiegu inwestycji pn. ”BUDOWA TERMINALA EUROPORT w Małaszewiczach” dostępne są w zakładce AKTUALNOŚCI/ Etapy inwestycji.